Thursday, November 13, 2014TUGASAN SYW502
PENGURUSAN INSANIAH
ASHIKIN BT ISMAIL


PENCEGAHAN RASUAH MELALUI PEMBANGUNAN INSANIAH


PENGENALAN

Rasuah ialah penyakit sosial yang boleh mencemarkan imej sesebuah negara dan rakyatnya. Perbuatan rasuah telah wujud sekian lama, malah telah menjadi kebiasaan dalam kalangan masyarakat kini. Rasuah jika diterima sebagai amalan biasa akan membawa kehancuran kepada seluruh masyarakat, bangsa dan negara. Perlu diakui bahawa Malaysia tidak terkecuali dalam fenomena ini. Walaupun gejala ini belum begitu berleluasa, namun kesedaran seluruh masyarakat amat penting bagi menangani masalah ini.

Menurut Transparency International mendefinisikan rasuah sebagai perilaku di jabatan-jabatan atau pejabat-pejabat awam termasuklah para ahli politik dan pegawai-pegawai, yang secara tidak wajar dan tidak sah menurut undang-undang, memberi kekayaan kepada ahli keluarga atau sahabat handai dengan menyalahgunakan kuasa dan kepercayaan. Manakala menurut kajian Lim Hock Earn, Tracy Tong Pooi dan Woon Moong Vool (2009), rasuah adalah aktiviti yang ,melibatkan penawaran (memberi) dan permintaan (menerima). Penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Suapan terdiri daripada wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan upah dan diskaun (Portal SPRM, 2014). Definisi rasuah menurut Islam pula adalah harta yang diperoleh kerana terselesainya suatu kepentingan manusia (baik untuk memperoleh keuntungan mahupun untuk menghindari kemudaratan) yang sepatutnya wajib diselesaikan tanpa imbalan (Zaharuddin Abd Rahman, 2007).

Islam mengharamkan rasuah dan pengharaman rasuah adalah jelas berdasarkan firman Allah SWT yang bermaksud:

" Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."
(surah Al-Baqarah : 188)

Disebut juga dalam hadis Rasulullah SAW iaitu:

"Rasulullah s.a.w telah melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah dalam penetapan keputusan (pemerintahan, pentadbiran, kehakiman dll)"
(Riwayat  At-Tirmidzi, 3/622)


Menurut kajian Mohd Shahrizal (2011), Rasuah boleh ditakrifkan seperti berikut:
(a)  Wang, derma, pinjaman, hadiah cagaran berharga harta atau kepentingan mengenai harta, iaitu apa-apa jenis harta, sama ada alih atau tak alih, atau apa-apa manfaat;
(b)  Apa-apa jawatan, kebesaran, pekerjaan, kontrak pekerjaan atau perkhidmatan dan apa-apa perjanjian untuk memberikan pekerjaan atau memberikan perkhidmatan atas apa-apa sifat;
(c)  Apa-apa bayaran, pelepasan, penunaian atau penyelesaian apa-apa pinjaman, obligasi atau liabiliti lain sama ada keseluruhannya atau sebahagian daripadanya;
(d)  Apa-apa jenis balasan berharga, apa-apa diskaun, komisen, rebat, bonus, potongan atau peratusan;
(e)  Apa-apa perbuatan menahan diri daripada menuntut apa-apa wang atau nilai wang atau benda berharga;
(f)  Apa-apa jenis perkhidmatan atau pertolongan lain seperti perlindungan daripada apa-apa penalti atau ketidakupayaan yang dikenakan yang dikhuatiri atau daripada apa-apa tindakan atau prosiding yang bersifat tatatertib, sivil atau jenayah sama ada tidak atau sudah dimulakan dan termasuk penggunaan atau menahan diri daripada menggunakan apa-apa hak atau apa-apa kuasa atau kewajipan rasmi.

Berdasarkan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (ASPRM 2009) (Akta 694), terdapat empat kesalahan rasuah utama iaitu yang pertama meminta atau menerima rasuah [seksyen 16 & 17 (a) ASPRM 2009], kedua menawar atau memberi suapan [seksyen 17(b) ASPRM 2009], yang ketiga, mengemukakan tuduhan palsu [seksyen 18 ASPRM 2009] dan yang keempat menggunakan jawatan atau kedudukan untuk suapan pegawai badan awam [seksyen 23 ASPRM 2009].

FAKTOR PENDORONG AKTIVITI RASUAH DI MALAYSIA

Jika diteliti, walaupun rasuah merupakan perkara yang salah di sisi undang-undang mahupun agama namun masih banyak kes berkaitan rasuah yang dilaporkan. Beberapa kes rasuah yang dilaporkan antaranya kes Timbalan Pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) dan isterinya yang telah menerima rasuah sebanyak RM250 000.00 (Berita Harian, 2013), kes rasuah Pengarah Kastam Perak Datuk Mohd Nasir Said dan Pengarah Kastam Kuala Lumpur Datuk Mohd Isa Endot yang menghadapi tuduhan rasuah membabitkan penyeludupan arak tanpa cukai (Berita Harian, 2014). Kes Bekas Setiausaha Politik Datuk Seri Shahrizat Abdul Jalil, Datuk Suhaimi Ibrahim yang ditahan untuk membantu siasatan berhubung penyelewengan program 1Azam yang dikhaskan untuk membantu golongan berpendapatan rendah (The Malaysian Insider, 2013). Kes Bekas Ketua Pengarah Imigresen Datuk Wahid Md Don didapati bersalah kerana terlibat dalam rasuah (The Malaysian Insider, 2013). Berdasarkan kes-kes yang dilaporkan, rasuah berlaku bukan sahaja dalam kalangan golongan bawahan malahan diperingkat profesional.

Apakah yang menjadi punca kepada masalah ini sehingga menyebabkan golongan profesional turut terlibat dalam aktiviti rasuah? Menurut pandangan penulis, rasuah yang berlaku disebabkan oleh banyak faktor namun penulis memfokuskan kepada tiga faktor iaitu yang pertama faktor kuasa, kedua, faktor kelemahan dalaman dan yang ketiga, faktor modenisasi. Melalui kuasa seseorang individu mempunyai keupayaan melakukan sesuatu mengikut bidang kuasa yang ada. Contoh kuasa yang dimiliki sama ada melalui pelantikan jawatan mahupun kuasa pentadbiran melalui pilihan raya. Faktor kedua iaitu faktor kelemahan dalaman boleh dibahagikan kepada dua iaitu kelemahan pengurusan dan juga kelemahan individu. Antara kelemahan pengurusan ialah dari aspek kepimpinan dalam institusi. Institusi tersebut tidak diuruskan menggunakan kaedah pengurusan institusi berteraskan Islam hingga mengakibatkan berlakunya rasuah. Kelemahan individu adalah dari aspek keimanan. Individu yang terlibat dengan rasuah mempunyai sikap tamak dengan harta kekayaan dan tidak dapat mengawal nafsu dan kemahuannya. Faktor modenisasi pula dikaitkan dengan rasuah kerana akibat daripada kemajuan pembangunan negara telah memberi tekanan kepada individu dan masyarakat untuk mempunyai kehidupan yang selesa. Akibat daripada itu, jalan mudah untuk mendapat kekayaan adalah dengan rasuah.

LANGKAH MENGATASI RASUAH MELALUI PENDEKATAN PEMBANGUNAN INSANIAH

Setiap masalah mempunyai jalan penyelesaian, sama juga seperti masalah rasuah. Berdasarkan ketiga-tiga faktor berlakunya rasuah, penulis mencadangkan cara untuk mengatasi aktiviti rasuah adalah melalui pendekatan pembangunan insaniah. Bagi faktor kuasa, rasuah boleh diatasi sekiranya individu tersebut berfungsi sebagai abdillah dan khalifatullah. Abdillah bermaksud hamba Allah SWT manakala khalifatullah bermaksud khalifah Allah SWT di muka bumi. Menurut Muhammad Syukri Salleh (2003), ketetapan fungsi khusus manusia ini telah berlaku ketika di alam roh. Dalam bentuk roh, fungsi pertama manusia ditetapkan. Fungsi ini ditetapkan Allah SWT melalui satu pertanyaan kepada semua roh sebagaimana yang telah diceritakan oleh Allah SWT dalam al-Qur’an yang bermaksud:

“Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah SWT mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab: “Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi’. (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: “Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keEsaan Tuhan)”
(surah al-A’raff 7:172)

Dari ayat ini jelas membuktikan bahawa sejak dari alam roh, manusia telah mengakui bahawa Allah SWT adalah Tuhan dan manusia adalah hamba. Selain itu, status sebagai khalifah Allah SWT juga jelas tergambar dalam firman Allah yang bermaksud:

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?’ Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”
(surah al-Baqarah 2:30)
Jika kuasa menjadi punca kepada rasuah, melalui pendekatan ini rasuah dapat dibanteras. Hal ini kerana walaupun seseorang individu mempunyai kuasa yang tertinggi dalam sesuatu institusi mahupun organisasi namun individu tersebut masih perlu berfungsi sebagai hamba dan khalifah Allah SWT. Jika berfungsi sebagai hamba, maka individu tersebut perlu sentiasa melaksanakan perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya. Berdasarkan surah al-Baqarah ayat 188 dan hadis Rasulullah SAW maka jelas bahawa rasuah adalah haram di sisi Islam dan ditegah. Selain fungsi sebagai hamba, seseorang individu juga perlu berfungsi sebagai khalifah. Sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi ini maka Allah telah mengamanahkan kepada manusia untuk mengimarahkan bumi ini. Oleh itu sekiranya seseorang individu mengamalkan rasuah yang semestinya telah mendatangkan keburukan kepada diri, masyarakat dan juga agama dan negara maka tidak bertepatan dengan fungsi manusia sebagai khalifah. Oleh itu, perlu ada kesedaran diri tentang fungsi manusia adalah sebagai hamba dan khalifah dan sesungguhnya, kuasa bukanlah matlamat manusia sebaliknya matlamat yang perlu dicapai adalah keredaan Allah SWT.

Faktor yang kedua iaitu kelemahan dalam sama ada kelemahan dari aspek pengurusan mahupun kelemahan individu boleh diatasi melalui pembangunan insaniah. Bagi kelemahan pengurusan, pengurus perlu mengurus setiap apa yang diamanahkan kepadanya dengan sempurna. Sebagai contoh, apabila seseorang pengurus diamanahkan untuk memegang jawatan sebagai ketua operasi maka pengurus tersebut perlu memastikan setiap pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh orang bawahan dilakukan dengan sempurna. Sebagai seorang pengurus yang memegang fungsi sebagai hamba dan khalifah juga tidak boleh lari daripada berakhlak. Setiap perbuatan yang dilakukan perlu dilakukan dengan berakhlak. Sebagai contoh dalam melaksanakan tugas perlu ada rasa tanggungjawab dan jujur. Jika cara ini diamalkan oleh pengurus maka tidak mustahil rasuah dapat dihapuskan. Bagi faktor kelemahan individu pula dapat diatasi dengan pengurusan nafsu melalui pembangunan insaniah. Menurut Muhammad Syukri Salleh (2003) dari perspektif Tauhid Allah SWT telah menetapkan rezeki bagi setiap makhluknya seperti firman Allah yang bermaksud:

“Jangan kamu membunuh anak-anakmu kerana takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah satu dosa yang besar”.
(surah al-Israa”, 17:31)

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka”
(surah al-An’aam 6:151)

Berdasarkan ayat tersebut boleh dirumuskan bahawa rezeki setiap manusia telah dijamin oleh Allah SWT. Rezeki dikurniakan secara berbeza-beza dari segi kuantiti namun perbezaan kuantiti tidak bererti bahawa rezeki yang diberikan bersifat terhad. Hal ini kerana dalam Islam terdapat pengagihan semula rezeki seperti zakat dan sedekah. Oleh sebab itu, nilai rezeki tidak terletak pada nilai kuantitatif sebaliknya lebih kepada nilai kualitatif. Selain itu rezeki juga berkait rapat dengan konsep barakah. Allah mengurniakan rezeki kepada semua umat manusia berdasarkan sifat Pemurah. Namun bagi manusia yang beriman dan bertakwa Allah mengurniakan rezeki dengan sifat Pemurah dan Pengasih. Bagi golongan yang mendapat barakah ini, rezeki yang sedikit sudah membawa rasa cukup dan puas.

Menurut Muhammad Syukri Salleh (2003), Kepuasan berkait rapat dengan kemahuan dan kemahuan pula didorong oleh nafsu. Terdapat tujuh tingkat nafsu iaitu ammarah, lawwamah, mulhamah, mutmainnah, radhiyah, mardhiyah dan kamilah. Nafsu ammarah, lawwamah dan mulhamah dikira sebagai nafsu yang jahat manakala nafsu mutmainnah, radhiyah, mardhiyyah dan kamilah adalah nafsu yang baik. Kemahuan yang tidak terhad ini boleh dihadkan dengan menghapuskan nafsu-nafsu jahat dengan menggantikan dengan nafsu-nafsu baik yang mendorong kepada sifat-sifat terpuji (mahmudah). Hal ini boleh dilakukan dengan membersihkan hati (tazkiyah an-nafs) sama ada melalui mujahadatunnafsi, radhiah an-anfs, tarbiyah an-nafs atau sebagainya. Dengan nafsu-nafsu yang baik inilah kemahuan manusia boleh dihadkan. Berdasarkan hujah yang dikemukakan, penulis berpendapat bahawa masalah rasuah dapat diatasi jika kemahuan dapat dihadkan melalui kaedah membersihkan hati ini dilaksanakan. Namun perkara ini perlu kesedaran diri daripada individu mahupun masyarakat itu sendiri. Hal ini kerana perkara-perkara yang melibatkan dalaman diri individu hanya boleh diubah oleh individu tersebut seperti firman Allah SWT yang bermaksud:

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa apa yang pada diri mereka ”
(Surah Ar-Rad,13:11)

Faktor yang ketiga yang berkait rapat dengan rasuah ialah faktor modenisasi. Kemajuan pembangunan menuntut banyak pengorbanan yang perlu dilakukan. Negara yang maju selalunya akan mengalami inflasi. Hal ini akan memberi kesan kepada masyarakat. Walaupun Malaysia belum mencapai status negara maju namun pembangunan yang berlaku di Malaysia amat pesat. Akibat daripada desakan kemajuan, manusia akan berlumba-lumba untuk hidup dalam kemewahan. Jika dilihat dari aspek Islam, kepenggunaan boleh dibahagikan kepada lima iaitu penggunaan untuk asas (dharuriyat), kemudahan (hajiyat), keselesaan (tahsiniyat), kemewahan (kamaliyat) dan kemudaratan (tarafiyat). Jika kepenggunaan ini hanya untuk perkara asas, kemudahan dan juga keselesaan hidup maka tidak akan timbul masalah. Namun sekiranya kemahuan yang didorong oleh nafsu tidak diuruskan dengan baik melalui kaedah penyucian jiwa maka akan berlaku penggunaan bagi tujuan kemewahan hingga membawa kemudaratan. Rasuah dilihat sebagai satu kemudaratan apabila kemahuan melebihi daripada kemampuan. Jadi untuk memenuhi kemahuan yang tidak dibendung maka berlaku rasuah. Oleh itu, saranan penulis, jika pembangunan insaniah dilakukan bagi membanteras rasuah, mungkin masalah ini dapat diatasi.  

KESIMPULAN

Kesimpulannya, dalam menangani masalah rasuah, bukan hanya faktor fizikal sahaja yang perlu diberi perhatian sebaliknya faktor dalaman yang melibat rohani dan spiritual juga perlu diberi perhatian. Hal ini kerana sekiranya rohani seseorang individu dapat dibangunkan melalui kaedah pembangunan insaniah, tidak mustahil masalah rasuah dapat ditangani dengan baik. Ini disebabkan kaedah-kaedah pembangunan insaniah sentiasa mengaitkan fungsi manusia sebagai hamba dan khalifah dan kepentingan pelaksanaan fungsi tersebut bagi mencapai keredaan Allah SWT. Selain itu kaedah penyucian jiwa juga amat penting kerana setiap manusia terdiri daripada roh yang apabila berfikir dipanggil akal, apabila berperasaan dipanggil hati dan apabila berkeinginan dipanggil nafsu. Oleh itu apabila jiwa diurus dengan baik maka jasad seseorang itu juga akan melakukan perkara yang baik.
RUJUKAN

Berita Harian Online (2014) . diakses daripada http://www2.bharian.com.my/bharian/articles/Kesrasuah_TimbalanPengarahSKMM_isteridipenjara/Article pada 12/11/2014.

Lim Hock Earn Tracy Tong Pooi Yee dan Woon Moong Vool. (2009)Kesanggupan memberi rasuah di Kalangan Pelajar Universiti. diakses daripada  http://www.ukm.my/fep/jem/pdf/2009-43/jeko_43-3.pdf pada 11/11/2014.
Mohd Shahrizal. (2011). Kajian Mengenai Kes Rasuah. diakses daripada http://www.scribd.com/doc/60183524/kajian-kes-mengenai-rasuah pada 13/11/2014 pada 11/11/2014
Muhammad Syukri Salleh. (2003). Tujuh Prinsip Pembangunan Berteraskan Islam. Kuala Lumpur: Zebra Editions Sdn. Bhd.
Portal SPRM. (2014). Diakses daripada http://www.sprm.gov.my/apa-itu-rasuah.html pada 12/11/2014.
The Malaysian Insider. (2013). Diakses daripada http://www.themalaysianinsider.com/bahasa/article/sprm-tahan-bekas-setiausaha-politik-shahrizat-bantu-siasatan-rasuah pada 12/11/2014.
Transparency International (2014) diakses daripada http://www.transparency.org/ pada 11/11/2014.
Zaharuddin Abd Rahman (2007). Diakses daripada http://zaharuddin.net/kewangan/622-gejala-rasuah--bentuk-kesan-a-statistik-malaysia.html pada 12/11/2014.


Tuesday, December 3, 2013

Pengurusan Pembangunan Islam(ISDEV)
Tugasan Blog SIW505
Ashikin Bt Ismail
PSM-0042/13
“TASAWUR ISLAM DALAM MEMIKUL AMANAH ALLAH:HARTA”

PENGENALAN
            Islam merupakan agama yang syumul dan meliputi seluruh aspek kehidupan termasuklah aspek harta. Islam juga tidak menghalang umatnya untuk memiliki harta kerana harta merupakan satu perkara yang penting untuk menjamin kesinambungan hidup.  “Harta merupakan salah satu keperluan asas dalam kehidupan manusia. Allah S.W.T menyediakan harta adalah khusus untuk menjamin kepentingan manusia supaya boleh hidup dengan baik dan sempurna”(Pengurusan Harta dalam Islam).
“Tidakkah kamu memerhatikan bahawa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu dan menyempurnakan nikmatnya untukmu lahir batin. Tetapi di antara manusia ada yang membantah keesaan Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan”
(Luqman, 31:20)
            Dari perspektif tasawur Islam, harta boleh didefinisikan sebagai “anugerah Allah S.W.T kepada manusia. Harta boleh dimiliki oleh setiap manusia melalui usaha dan ikhtiar mereka sendiri”(Safaee b. Zakaria) Harta bukan hanya untuk kepentingan dunia semata-mata sebaliknya harta juga menyumbang kepada kebahagian insan di akhirat dengan menjadikan harta itu sebagai satu amanah dari Allah S.W.T. Oleh sebab itu penulisan ini membincangkan konsep harta menurut tasawur Islam dan pengurusan harta menurut tasawur Islam.

KONSEP HARTA MENURUT TASAWUR ISLAM
            Konsep harta menurut tasawur Islam ialah sentiasa meletakkan Allah sebagai pemilik mutlak harta tersebut. Hal ini kerana berdasarkan definisi harta mengikut perspektif Islam, Allah menganugerahkan harta kepada manusia. Jadi tidak ada satu pun harta di atas muka bumi ini menjadi milik manusia secara mutlak sebaliknya hanya pinjaman sementara. Harta yang dimaksudkan termasuklah juga diri sendiri, anak-anak, kereta, rumah, wang ringgit dan sebagainya lagi. Kenyataan ini diperkuatkan lagi dengan firman Allah yang bermaksud:

“Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi adalah kepunyaan Allah”.
(Al-Baqarah, 2:284)
“Sesungguhnya harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian, dan di sisi Allah jualah pahala yang besar”.
(At-Taghabun, 64:15)

            Konsep tasawur Islam yang kedua ialah harta merupakan amanah dari Allah S.W.T kepada manusia untuk diuruskan dengan cara yang telah ditetapkan olehnya. Manusia perlu menunaikan amanah terhadap harta yang dimiliki. Sebagai contoh anak-anak merupakan harta kepada kedua orang tuanya dan merupakan amanah daripada Allah. Jadi amanah tersebut perlulah diuruskan dengan baik seperti memberikan pendidikan agama yang cukup, menjaga dari segi makan dan pakai, menyediakan keperluan zahir dan juga memberi kasih sayang. Banyak lagi yang boleh dilakukan untuk menjaga amanah harta dari Allah tetapi sebagai pemegang amanah tidak boleh mengganggu hak orang lain dan perlu mengikut syariat Islam.
            Konsep tasawur Islam yang ketiga ialah harta yang cukup syarat-syaratnya perlu di tunaikan haknya. Hak ini bermaksud hak orang Islam lain yang terdapat rezeki harta seperti yang difirmankan oleh Allah yang bermaksud:
“Dan pada harta-harta mereka terdapat hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian(yang tidak meminta)”
(Adz-Dzaariyaat, 51:19)
Oleh sebab itu harta yang digunakan perlu dengan berhemah agar harta yang dimiliki membawa keredhaan Allah kepada pemiliknya. Salah satu cara untuk menunaikan haknya ialah dengan mengeluarkan zakat. “Zakat bukan sahaja semata-mata untuk menunaikan haknya malahan untuk membersihkan harta dan menyucikan jiwa”(Mengapa Zakat Penting) seperti dalam firman Allah S.W.T:
“Ambillah zakat itu dari sebahagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan (harta) dan mensucikan (jiwa) mereka”
(At-Taubah, 9: 103)
            Tasawur Islam yang keempat mengenai harta merupakan ujian dari Allah S.W.T kepada manusia untuk menentukan tahap keimanan. Allah S.W.T berfirman yang bermaksud:
“Dijadikan indah padapandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini iaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia; dan di sisi Allah tempat kembali yang baik (syurga)”
(Al-Imran , 3:14)
“Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu”
(Al-Imran, 3:186)
            Ayat tersebut menjelaskan bahawa harta merupakan satu bentuk kesenangan yang Allah S.W.T beri tetapi sebaik-baik kesenangan hidup itu adalah kembali kepada Allah S.W.T dan mendapat ganjaran syurga. Manusia juga akan diuji oleh Allah S.W.T dengan harta yang dimiliki. Ujian Allah S.W.T datang dalam pelbagai bentuk, antaranya ialah harta musnah dalam kebakaran, hidup sentiasa dalam ketakutan kerana bimbang harta dirompak dan lalai untuk menunaikan ibadat wajib seperti solat kerana sibuk dengan harta yang dimiliki. Tetapi “harta juga boleh menjadi kekuatan untuk menegakkan kebenaran jika harta tersebut dimanfaatkan kepada pembangunan ummah”(Didin Hafidhuddun, 2008)
            Konsep harta mengikut tasawur Islam yang seterusnya ialah harta yang diperoleh dan dibelanjakan mesti dengan cara yang halal. Allah S.W.T berfirman yang bermaksud:
“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan kerana sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”
(Al-Baqarah, 2:168)
Ayat tersebut memerintahkan untuk umat Islam untuk makan makanan yang halal baik dari segi bahan mahupun halal dalam mencari dan cara menggunakannya. “Terdapat dua takrifan halal, yang pertama halal lidzathi(halal bendanya) yang kedua ialah halal lithariqatihi(halal cara cara dan wasilah) mendapatkannya”(Didin Hafidhuddin,2008). Selain itu Islam menuntut supaya umatnya mencari harta secara halal kerana bagi mengelakkan daripada penindasan dan penganiayaan seperti mendapatkan harta melalui riba, monopili dan sebagainya. Selain itu, menurut Sayyid Qutbh yang dipetik dari Tafsir Fi Zhilalil Quran, memiliki harta secara halal adalah untuk mengelakkan permusuhan dan perbalahan semasa mendapatkannya.
           
PENGURUSAN HARTA MENURUT TASAWUR ISLAM
            Menurut Institusi Kefahaman Malaysia, terdapat 4 cara pengurusan harta mengikut tasawur Islam yang disarankan. Cara menguruskan harta yang pertama ialah menunaikan hak wajib terhadap harta. Jadi secara tasawur Islamnya perbelanjaan mestilah secara betul dan bertanggungjawab. Maksudnya ialah membelanjakan harta mengikut syariah seperti mengeluarkan zakat wajib, membelanjakan untuk diri dan keluarga atau melakukan perkara yang tidak wajib seperti sedekah, derma, untuk melayan tetamu dan sebagainya. Melalui strategi perbelanjaan yang betul dan bertanggungjawab ini maka tugas dan peranan harta telah dilaksanakan dengan adil kerana hasil daripada itu ia telah menampung segala keperluan individu, masyarakat, negara dan umat seluruhnya.
Kedua, membelanjakan harta dengan berhemat dan tidak membazir. Menyekat sifat bakhil dan menghalang boros dan pembaziran sebaliknya tasawur Islam mendokong kesederhanaan. Al-Quran dan al-Sunnah dalam mengatasi masalah kedekut dan membazir harta. Sifat kedekut digambarkan sebagai sifat yang dibenci oleh Allah S.W.T manakala sifat membazir pula digambarkan sifat yang dimiliki oleh saudara kepada syaitan. Malah punca kepada kehancuran umat juga bermula daripada sifat kedekut dan membazir. Melalui strategi kedua ini pengendalian harta dapat mencapai objektif keadilan kerana konsep kesederhanaan akan menguasai kegiatan ekonomi dan pengurusan harta. Apabila kesederhanaan dapat direalisasikan dalam kegiatan itu maka harta dapat berfungsi dengan baik dan dapat dimanfaatkan oleh semua pihak dengan adil dan saksama.
Ketiga, memanfaatkan harta untuk kepentingan orang ramai terutama umat Islam. Dari sudut tasawur Islam memfungsikan harta untuk keperluan diakui oleh syarak seperti keperluan yang mendesak di dalam negara. Imam al-Ghazali menyatakan harus bagi kerajaan mengambil kadar tertentu dari harta rakyat yang kaya berdasarkan keperluan negara misalnya bagi menjaga keamanan rakyat kerana negara mengalami masalah kekurangan wang dalam perbendaharaan atau baitul mal. Namun begitu ianya mestilah dilakukan dengan adil tanpa tekanan dan kezaliman. Ini bererti jika negara menghadapi bencana kemarau, banjir dan sebagainya sehingga memerlukan bantuan yang besar sedangkan negara tidak mampu menanggung jumlah tersebut maka disitulah adanya keadilan jika harta orang kaya difungsikan untuk mengatasi penderitaan orang ramai.
Kempat melindungi harta dari pencerobohan dan pengkhianatan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab seperti kecurian, rompakan, samun, pemusnahan, rampasan dan sebagainya. Sekaligus menjamin pemilik harta dari gangguan pihak yang tidak bertanggungjawab. Apabila pencerobohan harta tidak dikawal dan dibanteras, maka akan menyebabkan berlakunya kekacauan yang boleh membawa kepada kehancuran dan kemusnahan. Melalui tasawur Islam pengurusan harta, harta dilindungi dengan baik sehingga dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya dan seluruh masyarakat.

PENUTUP
            Perkara yang disebutkan tadi jelas menunjukkan kemantapan dan kesempurnaan syariah dalam pengurusan harta. Kemantapan dan kesempurnaan inilah yang dapat menjamin seluruh kepentingan dan kebaikan masyarakat. Namun begitu sekiranya manusia tidak menghayati tasawur Islam dan mengimplimentasikan dalam kehidupan seharian, segala kebaikan yang ditonjolkan oleh syariat itu tidak memberi apa-apa erti. Apa yang perlu sekarang ialah sistem pengurusan harta mengikut Islam mesti dijadikan landasan kepada seluruh kegiatan hidup samada yang melibatkan aspek perekonomian dan sebagainya.
           
           


BIBLIOGRAFI
Buku
Al-Ghazali, 2007, Rahasia Halal Haram, Penerbit Mizania, Bandung
Arief Salleh Rosman, 2002, Harta Intelektual Menurut Fiqh Islam, Universiti Teknologi Mara, Skudai, Johor.
Didin Hafidhuddun, 2008, Agar Harta Berkah dan Bertambah, Gema Insani, Jakarta.
Hairunnaja Najmuddin, 2003, Psikologi Ketenangan Hati, PTS Millennia Sdn. Bhd., Kuala Lumpur.
Hailani Muji Tahir, 1986, Pengenalan Tamadun Islam dalam Institusi Kewangan, Dewan Bahasa dan Pustaka, Selangor.
Mohd Nahar Mohd Arshad, 2007, Hidup Kaya Tanpa Riba, PTS Millennia Sdn. Bhd, Kuala Lumpur.
Sayyid Quthb, 2002, Tafsir Fi Zhilalil Quran jilid 6,  Gema Insani Press, Jakarta.

Laman Web
Konsep Harta menurut Islam diakses: http://duniamuslim.my/konsep-harta-menurut-islam/ pada 21/11/13
Mengapa Zakat Penting http://myibrah.com/mengapa-zakat-penting diakses pada 21/11/2013
Pengurusan harta dalamIslam,diakses:http://opzaney.wordpress.com/2007/06/26/pengurusan-harta-dalam-islam/ pada 20/11/1013

Safaee b. Zakaria, Tasawur Islam Tingkatan 5, diakses: http://tokburong.wordpress.com/nota-tasawwur-islam/ pada 21/11/2013 

Tuesday, October 8, 2013

Horee!!! akhirnya...bergraduasi juga...hahaha..xmampu nk tangkap gambar jauh2..kat area2 usm je...ni pun dah last day baru dapat tangkap gambar..xpela...yang penting I happy..hehehe..